SI NON ESTIVO FEDERADO, VAIA O FORMULARIO DE ALTA

COÑECE O SEU NÚMERO DE LICENZA

Si
Non COMPROBAR
A aplicación daralle un número que deberá pegar no campo Número de Licenza

CAMPOS OBRIGATORIOS

Data Nacemento *

CUBRA ESTES CAMPOS SÓ NO CASO DE QUE HUOBESE ALGÚN CAMBIO

En caso de no tener DNI propio , cubrir el campo DNI Tutor
Salto
Doma Clásica
CCE
Ponis 2023
Raid
Enganches
Doma vaqueira
Paseo
Volteo
Horseball
Trec
Andadura Galega
Reining
Paraecuestre
Carreiras de velocidade Galicia
Equitación de traballo

OBSERVACIÓNS

FORMA DE PAGO:
Transferencia a F.H.G. IBAN: ES76 2080 3119 46 3040006254 ABANCA 
Obrigatorio indicar nome e apelidos do titular da licenza e enviar comprobante de pago por mail ou fax á Federación Hípica Gallega 
As solicitudes recibidas por ésta vía se gardarán durante 20 días, prazo máximo en el que se non se recibe a copia do pago, se destruirán. En caso de querer realizar finalmente a licenza, deberán volver a cubrir todos os campos.

Segundo a REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGDP), informámoslle de que os seus datos forman parte dun ficheiro, responsabilidade de FEDERACIÓN HÍPICA GALLEGA con enderezo en C/Fotógrafo Luis Ksado 17, Oficina 5, 36209 VIGO (Pontevedra), coa finalidade de xestionar torneos, campionatos e eventos organizados pola federación e licenzas tramitadas pola mesma. Os seus datos serán cedidos a REAL FEDERACIÓN HÍPICA ESPAÑOLA ca finalidade de xestionar correctamente as bases de datos de federados. Poderá exercitar os seus dereitos dirixíndose por escrito o enderezo sinalado, achegando fotocopia do DNI.

Lin e acepto

O importe da licenza é de: