SI NON ESTIVO FEDERADO, VAIA O FORMULARIO DE ALTA

COÑECE O SEU NÚMERO DE LICENZA

Si
Non COMPROBAR
A aplicación daralle un número que deberá pegar no campo Número de Licenza

CAMPOS OBRIGATORIOS

Data Nacemento *
En caso de no tener DNI propio , cubrir el campo DNI Tutor

OBSERVACIÓNS

FORMA DE PAGO:
Transferencia a F.H.G. IBAN: ES76 2080 3119 46 3040006254 ABANCA 
Obrigatorio indicar nome e apelidos do titular da licenza e enviar comprobante de pago por mail ou fax á Federación Hípica Gallega 
As solicitudes recibidas por ésta vía se gardarán durante 20 días, prazo máximo en el que se non se recibe a copia do pago, se destruirán. En caso de querer realizar finalmente a licenza, deberán volver a cubrir todos os campos.

Segundo a REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGDP), informámoslle de que os seus datos forman parte dun ficheiro, responsabilidade de FEDERACIÓN HÍPICA GALLEGA con enderezo en C/Fotógrafo Luis Ksado 17, Oficina 5, 36209 VIGO (Pontevedra), coa finalidade de xestionar torneos, campionatos e eventos organizados pola federación e licenzas tramitadas pola mesma. Os seus datos serán cedidos a REAL FEDERACIÓN HÍPICA ESPAÑOLA ca finalidade de xestionar correctamente as bases de datos de federados. Poderá exercitar os seus dereitos dirixíndose por escrito o enderezo sinalado, achegando fotocopia do DNI.

Lin e acepto

O importe da licenza é de: 50.00€