Asemblea Xeral Ordinaria e Extraordinaria FHG

Convócase Comisión Delegada no domicilio social do EGAP, sito na rúa de Madrid, nº 2 de Santiago, o día 12 de mayo de 2022, as dezasete horas e seguido Asemblea Xeral Ordinaria, as dezasete trinta horas en primeira convocatoria e as dezaoito horas en segunda convocatoria, có seguinte orde do día:

1º  Aprobación Contas Anuais 2021

2º  Aprobación Orzamento 2022

3º Aprobación Competicións e Campionatos Galegos 2022

4º  Rogos e preguntas. 

Asemblea Xeral Extraordinaria, as dezanove horas en primeira convocatoria e as dezanove trinta horas en segunda convocatoria, có seguinte orde do día:

1º  Aprobación do Regulamento Electoral e Calendario para a elección de membros da Asemblea Xeral, Presidente e Comisión Delegada da Federación Hípica Galega ano 2022.

2º  Delegación, no seu caso, pola Asemblea Xeral na Xunta Directiva da facultade de aprobación e realización das modificacións do regulamento electoral e calendario que sexan indicadas pola Secretaria Xeral para o Deporte, sen necesidade de novo sometemento á aprobación da Asemblea Xeral.

3º Designación dos membros da Xunta Electoral

Prégase ós convocados confirmación de asistencia en fhgallega@fhgallega.com antes do día 10 de maio para pasar a listaxe de confirmados ao EGAP.

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE