Asemblea Xeral Ordinaria FHG

Convócase Comisión Delegada, a celebrar no domicilio social do EGAP, sito na rúa de Madrid, nº 2 de Santiago, o día 21 de marzo de 2019,  ás dezasete horas e seguido Asamblea Xeral Ordinaria ás dezasete trinta horas en primeira convocatoria e as dezaoito en segunda convocatoria, có seguiente orde do día:

1º Aprobación Contas Anuais 2018

2º Aprobación Orzamento 2019

3º Calendario Competicións e Campionatos Galegos 2019

4º Nomeamento do Xuíz Único e Comité de Apelación, como órganos competentes no Comité Disciplinario da FHG.

5º Rogos e preguntas.


PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE