Asemblea Xeral FHG

Segundo a obriga do artigo 61.4 da Lei 3/2012, do Deporte de Galicia, que di que as Federacións Deportivas Galegas aprobarán en Asemblea, e durante o último trimestre do exercicio económico, o orzamento correspondente ao seguinte exercicio, convócase aos membros da Comisión Delegada e da Asemblea da Federación Hípica Galega á Asemblea Xeral Ordinaria, a celebrar no enderezo social do EGAP, sito na rúa de Madrid, nº 2 de Santiago, o día 28 de xaneiro de 2019,  ás dezaseis trinta horas en primeira convocatoria e as dezaoito horas en segunda convocatoria, co seguinte orde do día: 

1º Aprobación Proxecto e Orzamento 2019.

2º Rogos e preguntas.

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE