Aclaracións en relación có Regulamento de Ponis e a disciplina de Saltos

Dacordo coa normativa aprobada en Comisión Delegada datada o 18 de decembro de 2017, procedese á aclaración dos conceptos referentes aos equipos e embocaduras dos ponis nas competicións de Saltos, para a súa mellor comprensión.

Dado que o Regulamento contempla as tres disciplinas, con carácter xenérico para as competicións de Salto sempre deberán remitirse ao manual do comisario (revisión maio 2018).

Manual Comisario versión 2018

Aclaración de criterios en relación có Regulamento de Ponis

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE