RECORDATORIO - Comisión homologación de Clubs FHG

O vindeiro día 31 de decembro vence o prazo de renovación das homologacións, cuxa normativa está publicada nesta web. Sen a homologación correspondiente non se poderán realizar exames de galopes.

Ante o profundo cambio de regulamentación concernente á Homologación de centros e actividades e có fin de que os Clubs en proceso de revisión ou nova homologación adaptense a dita regulamentación, a Comisión Homologadora desta Federación Hípica Gallega, acorda manter a homologación provisional ate o 31/12/2016, como data tope para aportar a documentación actualizada e solicitar visita de inspección, asímesmo colgarase na web da Federación o novo regulamento, así como os impresos de solicitude de Homologación e preevaluación, sen dita solicitude nin copia da documentación requerida non se terá en conta ningunha petición de homologación.

Correo información: casadevallsalgado@gmail.com

PROCESOS ELECTORAIS
LICENZAS
INSCRICIÓN CONCURSOS
EXAMES DE GALOPE